Yleinen

Tulevaisuuden talotekniikka – mistä siinä on kyse?

11.10.2023

talotekniikka, kuvassa pilvenpiirtäjä

Talotekniikka, joskus myös kiinteistötekniikkana tunnettu ala, on monille ehkä hieman mystinen termi. Kuitenkin se kattaa valtavan määrän elintärkeitä osa-alueita, joilla varmistetaan rakennusten toimivuus, turvallisuus ja asumismukavuus. Tämä artikkeli avaa talotekniikan monimuotoista maailmaa ja sen tulevaisuudennäkymiä.

Sisältö / otsikot

 1. Yleisesti talotekniikasta
 2. Rakennusautomaatio: tulevaisuuden rakentamisen älykäs selkäranka
 3. LVI:n merkitys moderneissa rakennuksissa
 4. Sähkötekniikka ja telejärjestelmät
 5. Turvallisuus ja liikkuminen
 6. Modernin rakentamisen muutos vaatii tehokkaita ohjelmistoja

Yleisesti talotekniikasta

Talotekniikka viittaa rakennusten ja niihin liittyvien tilojen tekniseen kokonaisuuteen, mukaan lukien palvelut, järjestelmät ja laitteet. Se sisältää näkökulmia rakennuksen energiatehokkuudesta, ympäristöön kohdistuvista vaikutuksista sekä tilojen mukavuudesta ja käyttäjäkokemuksesta.

Talotekniikan avulla voidaan varmistaa, että rakennuksissa ja niiden tiloissa on optimaaliset olosuhteet. Tämä sisältää esimerkiksi ilman, veden, lämmön, energian ja tiedon siirron sekä valaistuksen. Turvallisuus ja liikkuminen ovat myös tärkeitä osa-alueita. 

Talotekniikassa keskiössä ovat LVI-tekniikka (mikä tarkoittaa lämmitystä, vesijärjestelmiä ja ilmanvaihtoa) ja sähkötekniikka. Lisäksi talotekniikka sisältää jäähdytysjärjestelmät, kulunvalvonnan, tietoliikenne- ja datajärjestelmät sekä palontorjuntajärjestelmät. 

Tekniset järjestelmät rakennuksissa, joita ohjataan automaation avulla, tunnetaan rakennusautomaationa. Tämä osa-alue on kehittynyt viime aikoina nopeasti ja sen tavoitteena on optimoida rakennuksen toimintaa. Kerron seuraavaksi lisää rakennusautomaatiosta, ja sen tuomasta muutoksesta talotekniikkaan.

Rakennusautomaatio: tulevaisuuden rakentamisen älykäs selkäranka

rakennusautomaatiota kuvassa

Talotekniikan alalla on tapahtunut merkittäviä muutoksia viime vuosikymmeninä, ja yksi tärkeimmistä innovaatioista on rakennusautomaatio. Teknologia tarjoaa älykkäitä ratkaisuja rakennusten hallintaan, energiatehokkuuteen ja asumismukavuuteen. Mutta mitä rakennusautomaatio tarkalleen ottaen on, ja kuinka se muuttaa rakennusalaa?

Rakennusautomaation perusteet

Rakennusautomaatio tarkoittaa rakennuksen teknisten järjestelmien automatisoitua ohjausta ja valvontaa. Järjestelmät voivat sisältää lämmityksen, viilennyksen, ilmanvaihdon, valaistuksen ja muiden laitteiden hallintaa. Pohjimmiltaan tavoitteena on optimoida rakennuksen toiminta ja tehdä siitä mahdollisimman tehokas, turvallinen ja mukava.

Rakennusautomaation hyödyt ja edut

Rakennusautomaation edut ovat moninaiset:

 • Energiatehokkuus: Automaation avulla rakennuksen energiankulutus voidaan optimoida, mikä voi johtaa merkittäviin säästöihin sekä vähentää ympäristövaikutuksia.
 • Mukavuus: Järjestelmä voi automaattisesti säätää esimerkiksi lämpötilaa, valaistusta ja ilmanlaatua asukkaiden mieltymysten ja tarpeiden mukaan.
 • Turvallisuus: Automaatio voi valvoa rakennuksen turvallisuusjärjestelmiä, kuten palovaroittimia, kulunvalvontaa ja valvontakameroita, ja reagoida välittömästi mahdollisiin uhkiin.
 • Ylläpidon helppous: Järjestelmät voivat tunnistaa ja ilmoittaa vioista tai huoltotarpeista, mikä helpottaa ylläpitoa.

Tulevaisuuden näkymät

IoT (esineiden internet) ja tekoäly ovat rakennusautomaation tulevaisuuden avainsanoja. Esimerkiksi tekoälyä hyödyntävät järjestelmät voivat oppia asukkaiden tottumuksista ja mukautua automaattisesti parantamaan asumismukavuutta ja energiatehokkuutta.

Rakennusautomaatio ei ole vain ohimenevä trendi, vaan se on olennainen osa modernia rakentamista. Se edustaa rakennusalan tulevaisuutta, jossa teknologia ja asumismukavuus yhdistyvät saumattomasti. Kun rakennukset muuttuvat yhä älykkäämmiksi, on tärkeää ymmärtää ja hyödyntää automaation tarjoamia mahdollisuuksia täysimääräisesti.

Kerron seuraavaksi LVI:sta – mitä kirjainyhdistelmä tarkoittaa ja miksi se on talotekniikassa niin tärkeä?

LVI: Lämmityksen, ilmanvaihdon ja vesi- sekä viemäröintijärjestelmien merkitys modernissa talotekniikassa

LVI: Lämmityksen, ilmanvaihdon ja vesi- sekä viemäröintijärjestelmien merkitys modernissa talotekniikassa. Kuvassa putkia.

LVI, joka tulee sanoista lämmitys, ilmanvaihto ja vesihuolto, on rakennus- ja talotekniikan ala, joka keskittyy sisätilojen mukavuuden ja toimivuuden parantamiseen. Käyn läpi näiden kolmen osa-alueen keskeisiä piirteitä ja niiden merkitystä nykypäivän rakennuksissa.

Lämmitysjärjestelmä

Lämmityksen tavoitteena on pitää rakennuksen sisätilat miellyttävänä ja terveellisenä asua ja työskennellä, erityisesti kylminä kuukausina. Lämmitysjärjestelmiä on erilaisia, kuten keskuslämmitys, lattialämmitys ja sähkölämmitys. Uudet tekniikat, kuten maalämpö ja aurinkolämmitys, ovat myös yleistymässä kestävän kehityksen myötä.

Vesihuolto- ja viemäröintijärjestelmä

Vesi on perusedellytys mukavalle asumiselle. Nykyaikaiset vesihuoltojärjestelmät varmistavat, että taloon tulee puhdasta vettä ja jätevesi poistetaan turvallisesti. Viemäröintijärjestelmät ovat olennaisia estämään veden aiheuttamat vahingot rakennuksille ja varmistamaan hygieeniset olosuhteet.

Ilmanvaihtojärjestelmä

Ilmanvaihdon tehtävänä on varmistaa, että sisätiloissa on raikasta ilmaa. Se poistaa myös epäpuhtauksia, kosteutta ja hajuja. Hyvä ilmanvaihto on erityisen tärkeää rakennusten energiatehokkuuden ja asukkaiden terveyden kannalta. Uudenaikaisissa rakennuksissa keskitytään erityisesti energiatehokkaaseen ilmanvaihtoon, kuten lämmöntalteenottoon.

LVI:n merkitys moderneissa rakennuksissa

Nykyaikaiset rakennusmääräykset ja -standardit edellyttävät korkeaa energiatehokkuutta ja sisäilman laatua. LVI-järjestelmät ovat näiden tavoitteiden saavuttamisen keskiössä. Ne vaikuttavat paitsi asukkaiden ja käyttäjien mukavuuteen ja terveyteen, myös rakennuksen ylläpitokustannuksiin ja elinkaareen.

Tulevaisuudessa, kun energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen vaatimukset kiristyvät entisestään, LVI-alan merkitys vain kasvaa. Teknologian kehityksen myötä on odotettavissa entistä älykkäämpiä ja automatisoituja LVI-järjestelmiä, jotka mukautuvat käyttäjien tarpeisiin reaaliajassa.

LVI on keskeinen osa rakennuksen toimivuutta ja asumismukavuutta. Teknologian ja rakennusstandardien kehittyessä alan ammattilaisilla on edessään jatkuvasti uusia haasteita ja mahdollisuuksia parantaa rakennusten sisäolosuhteita ja energiatehokkuutta. Jokainen rakennusprojekti vaatii oikeat LVI-ratkaisut – ne ovat rakennuksen sydän ja keuhkot.

Kun ajattelemme modernia rakennusta, harvoin pysähdymme miettimään, mitä kaikkea sen seinien sisällä tapahtuu. LVI:n lisäksi yksi keskeinen osa tätä piilossa olevaa maailmaa on sähkötekniikka, josta kerron seuraavaksi.

Sähkötekniikan ja telejärjestelmien rooli talotekniikassa

sähkötekniikka talotekniikassa. kuvassa virtapiiri

Talotekniikka kattaa rakennuksen kaikki tekniset järjestelmät, ja sähkötekniikka on yksi sen keskeisimmistä osa-alueista. 

Tietoliikenne- ja telejärjestelmät ovat usein huomaamattomia, mutta välttämättömiä osia moderneissa rakennuksissa. Ne ovat kriittisiä rakennusten sujuvalle toiminnalle ja muodostavat yhteydet ulkomaailmaan sekä sähköisiin järjestelmiin rakennuksen sisällä. 

Olipa kyse valaistuksesta, ilmanvaihdosta, lämmityksestä tai turvallisuusjärjestelmistä, kaikessa tarvitaan sähkötekniikkaa.

 • Valaistus: Moderni valaistustekniikka mahdollistaa energiatehokkaan ja mukautuvan valaistuksen, joka voi seurata päivänvaloa tai reagoida läsnäoloon.
 • Ilmanvaihto ja lämmitys: Älykkäät termostaatit ja ilmanvaihtojärjestelmät säätävät lämpötilaa ja ilmanlaatua reaaliaikaisesti, optimoiden mukavuuden ja energiatehokkuuden.
 • Turvallisuusjärjestelmät: Palohälyttimet, murtohälyttimet ja valvontakamerat ovat esimerkkejä sähkötekniikan sovelluksista, jotka parantavat rakennuksen turvallisuutta.
 • Kulunvalvonta: Elektroniset lukot, tunnistimet ja kulunvalvontajärjestelmät mahdollistavat turvallisen ja helpon pääsyn rakennukseen samalla, kun ne estävät luvattoman pääsyn.

Talotekniikka ja energiatehokkuus

Yksi sähkötekniikan suurimmista haasteista talotekniikan alueella on energiatehokkuus. Rakennusten energiankulutus on merkittävä osa maailmanlaajuista energiankulutusta, ja sähkötekniikan innovaatioiden kautta on mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä.

Älykkäät järjestelmät, jotka hyödyntävät tekoälyä ja IoT-teknologiaa, voivat optimoida rakennuksen energiankulutusta, valaistusta ja ilmanlaatua reaaliaikaisesti, mukautuen asukkaiden tarpeisiin ja ulkoisiin olosuhteisiin. Sähkötekniikan edistyessä voimme odottaa rakennuksiltamme entistä enemmän.

Tietoliikenne- ja telejärjestelmät: digitaalinen mahdollistaja moderneille kiinteistöille

Tietoliikenne- ja telejärjestelmät tarjoavat tiedonsiirron perustan. Ne yhdistävät rakennuksen sisäiset järjestelmät, kuten valaistus, lämmitys, turvallisuusjärjestelmät sekä ulkoiset yhteydet, kuten internet ja puhelinverkot.

 • Internet-yhteydet: Tiedonsiirto ja internet ovat nykyään elintärkeitä sekä asumiselle että liiketoiminnalle. Laajakaistayhteydet mahdollistavat pilvipalveluiden, verkkopalveluiden ja etätyön.
 • Turvajärjestelmät: Valvontakamerat, hälytysjärjestelmät ja kulunvalvontaratkaisut hyödyntävät tietoliikennejärjestelmiä tiedonvälityksessä ja hälytysten reaaliaikaisessa seurannassa.
 • Älykkäät järjestelmät: IoT-laitteet (Internet of Things) ja älykodin ratkaisut vaativat tehokkaita tietoliikennejärjestelmiä toimiakseen saumattomasti.

Tietoliikenne- ja telejärjestelmien asennus ja ylläpito moderneissa rakennuksissa tuovat mukanaan sekä haasteita että mahdollisuuksia:

 • Integraatio: Järjestelmien integrointi voi olla monimutkaista, kun erilaiset laitteet ja sovellukset on saatava toimimaan yhdessä.
 • Tietoturva: Kyberturvallisuus on keskeinen huolenaihe. On välttämätöntä varmistaa, että järjestelmät ovat suojattuja luvattomalta pääsyltä.
 • Jatkuva kehitys: Teknologia kehittyy nopeasti, ja rakennusten tietoliikennejärjestelmien on pysyttävä mukana tässä kehityksessä.

Tietoliikenne- ja telejärjestelmät mahdollistavat monimutkaisten järjestelmien yhteistoiminnan ja pitävät rakennuksen yhteydessä ulkomaailmaan. Vaikka nämä järjestelmät voivat olla piilossa katseilta, ne ovat olennainen osa rakennuksen toimintaa ja tehokkuutta. Moderni talotekniikka hyödyntää näitä järjestelmiä tarjotakseen mukavuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta rakennuksen asukkaille ja käyttäjille.

Kerron seuraavaksi turvallisuudesta ja liikkumisesta, joissa teknologisilla innovaatioilla on suuri rooli.

Turvallisuus ja liikkuminen talotekniikan näkökulmasta

Turvallisuus ja liikkuminen talotekniikan näkökulmasta. Kuvassa lukko näppiksen päällä

Etenkin toimistorakennusten yksi tärkeimmistä huomioon otettavista asioista on työntekijöiden turvallisuus sekä liikkuminen. Talotekniikan edistyessä meillä on nyt käytössämme älykkäitä järjestelmiä, jotka tukevat näitä molempia osa-alueita.

 • Palontorjunta ja ilmanvaihto: Savunilmaisimet ja sprinklerijärjestelmät ovat vain jäävuoren huippu. Uudet talotekniikan ratkaisut sisältävät automatisoituja ilmanvaihtojärjestelmiä, jotka poistavat savun ja varoittavat asukkaita tulipalon sattuessa.
 • Kulunvalvonta: Älykkäät kulunvalvontajärjestelmät varmistavat, että vain valtuutetut henkilöt pääsevät rakennukseen tai sen tiettyihin osiin. Ne voivat myös seurata ja tallentaa, kuka on sisällä rakennuksessa milloinkin, mikä auttaa hätätilanteissa.
 • Videoturvallisuus: Modernit valvontakamerat ja analytiikka voivat automaattisesti havaita epäilyttävää toimintaa ja hälyttää turvallisuushenkilöstön tai viranomaiset paikalle.

Sujuva ja turvallinen liikkuminen mahdollistuu muun muassa seuraavilla keinoilla:

 • Hissijärjestelmät: Uudet hissijärjestelmät voivat ennakoivasti palvella asukkaita, oppia ruuhka-ajat ja optimoida matkoja, mikä vähentää odotusaikoja ja tekee liikkumisesta sujuvampaa.
 • Älykkäät pysäköintijärjestelmät: Pysäköinnin automatisoinnilla, kuten älykkäillä pysäköintijärjestelmillä ja ajoneuvojen tunnistuksella, voidaan helpottaa parkkipaikkojen etsimistä ja varmistaa turvallinen liikkuminen pysäköintialueilla.
 • Esteettömyys: Talotekniikan ratkaisut, kuten automatisoidut ovet ja älykkäät valaistusjärjestelmät, voivat helpottaa liikkumista ja tehdä rakennuksesta saavutettavamman liikuntarajoitteisille.

Talotekniikka ei ainoastaan tehosta rakennuksen toimintoja, vaan myös suojaa sen asukkaita ja vieraita sekä helpottaa heidän arkeaan. Teknologian jatkuva kehitys tuo mukanaan uusia innovaatioita, jotka parantavat edelleen rakennusten turvallisuutta ja liikkuvuutta, asettaen asukkaiden ja työntekijöiden hyvinvoinnin etusijalle.

Kerron seuraavaksi talotekniikan tulevaisuudesta ja ja rakentajille suunnatuista ohjelmistoista.

Modernin talotekniikan muutos vaatii tehokkaita ohjelmistoja

ecom kuvassa, tabletti

Talotekniikka on ala, joka on jatkuvassa muutoksessa. Teknologian kehitys tarjoaa uusia mahdollisuuksia rakennusten suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon. 

Rakentajille suunnatut ohjelmistot ovat keskeinen osa tätä kehitystä, ja ne auttavat rakennusalan ammattilaisia vastaamaan nykyajan haasteisiin tehokkaasti ja innovatiivisesti. 

Talotekniikan yritykset voivat kehittää toimintaansa tehokkailla ohjelmistoilla talotekniikan suunnittelusta toteutukseen.

 • Projektinhallinta: Ohjelmistot, kuten Ecom, JCAD ja Asana, mahdollistavat projektin eri osa-alueiden seurannan ja tehtävien hallinnan.
 • 3D-suunnittelu ja mallinnus: Ohjelmistot, kuten Cadmatic ja ArchiCAD, mahdollistavat rakennusten kolmiulotteisen mallinnuksen, mikä helpottaa suunnittelua ja yhteistyötä eri osapuolten välillä.
 • Taloushallinnon ohjelmistot: Taloushallinto on yksi rakennusprojektien keskeisimmistä osa-alueista. Ohjelmistot, kuten Ecom ja Ecom Talous tarjoavat integroituja ratkaisuja laskutukseen, kirjanpitoon, palkanlaskentaan ja raportointiin. Nämä ohjelmistot ovat pilvipohjaisia, joten ne ovat helposti saavutettavissa missä tahansa ja millä laitteella tahansa. Ohjelmistot integroituvat myös muihin rakennusalan ohjelmistoihin, mikä tekee tiedonhallinnasta ja päätöksenteosta tehokkaampaa.

Lue seuraavaksi artikkelimme: Rakennusalan ominaispiirteet ja tulevaisuudennäkymät Suomessa