Yleinen

Rakennusalan ominaispiirteet ja tulevaisuudennäkymät Suomessa

10.10.2023

rakennusala - kuvassa rakennusmiehet työmaalla

Rakennusala on yksi Suomen merkittävimmistä teollisuudenaloista. Se on läpikäynyt merkittäviä muutoksia mm. lainsäädännön, työvoiman ja teknologisen kehityksen myötä. Rakennusala on monipuolinen ja jatkuvasti kehittyvä toimiala, joka on merkittävässä roolissa rakennusten ja infrastruktuurin muokkaamisessa.

Tämä artikkeli on katsaus suomalaiseen rakennusalaan, sen ominaispiirteisiin, innovaatioihin ja tulevaisuuteen.

Sisältö / otsikot

 1. Yleisesti rakennusalasta
 2. Rakennusalan työpaikat
 3. Käänteinen alv
 4. Rakentamisen laatu
 5. Korjausrakentaminen
 6. Mitä rakennusalan yrityksen kannattaa huomioida lamassa?

Yleisesti rakennusalasta

kuvassa rakennuskypäriä

Rakennusala on yksi Suomen talouden kulmakivistä. Se tarjoaa työpaikkoja tuhansille ihmisille ja on keskeisessä roolissa maan kehityksessä. Rakennusalalla on useita alatoimialoja, jotka kattavat laajan valikoiman erilaisia töitä:

 • Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen: Tämä käsittää niin uudisrakentamisen kuin vanhojen rakennusten peruskorjauksen.
 • Maa- ja vesirakentaminen: Esimerkiksi siltojen, teiden ja satamien rakentaminen.
 • Erikoistunut rakennustoiminta: Tähän kuuluvat esimerkiksi sähkö- ja putkiasennukset.

Tässä kirjoituksessa käsittelen erityisesti asuin- ja muiden rakennusten rakentamista ja korjausrakentamista. Kirjoituksen pääasiallinen lähde on Rakennusteollisuus RT ry.

Rakennusalan työkalut ja digitalisaatio

Rakennusalalla käytetään monenlaisia työkaluja, alkaen perinteisistä vasaroista ja sahoista aina moderneihin laser-mittalaitteisiin. Viime vuosina digitaaliset työkalut ovat yleistyneet. BIM (Building Information Modeling) on esimerkki teknologiasta, joka on mullistanut suunnittelun ja rakentamisen. Se mahdollistaa rakennusprojektien kolmiulotteisen mallinnuksen, joka helpottaa suunnittelua ja viestintää osapuolten välillä.

Myös projekti- ja taloudenhallinta -ohjelmistot, kuten Ecom, ovat esimerkki taloushallintoalan digitalisaatiosta. Alalle räätälöidyt ohjelmistot osaavat ottaa useimmat laskutukseen ja töiden kirjaamiseen liittyvät asiat huomioon. Talotekniikka- ja rakennusalalle tyypilliset isot tarvike- ja materiaalimäärät käsitellään esimerkiksi Ecomissa automaattisesti.

Innovaatiot

Digitalisaatio ja automaatio ovat tuoneet rakennusalalle lukuisia innovaatioita. Esimerkiksi droneja käytetään rakennuspaikkojen valvontaan ja 3D-tulostusta hyödynnetään yhä enemmän rakennuskomponenttien valmistuksessa. Lisäksi modulaarinen rakentaminen, jossa rakennuksen osat valmistetaan tehtaalla ja koostetaan paikan päällä, on tehostanut rakennusprosesseja.

Rakennusalan yritykset 

Rakennusalan yritykset Suomessa voidaan karkeasti jakaa kolmeen pääryhmään:

Suuret rakennusliikkeet: Näitä ovat esimerkiksi YIT, SRV ja Skanska. Ne ovat monikansallisia yrityksiä, jotka toimivat useissa maissa ja vastaavat usein suurista infrastruktuuri- ja rakennushankkeista.

Keskisuuret yritykset: Tämä ryhmä koostuu yrityksistä, jotka toimivat usein paikallisesti tai alueellisesti ja keskittyvät tiettyihin rakennusalan osa-alueisiin, kuten talonrakennukseen tai erikoisrakentamiseen.

Pienet yritykset ja yksityisyrittäjät: Tämä ryhmä sisältää paljon itsenäisiä yrittäjiä ja pienyrityksiä, jotka voivat keskittyä esimerkiksi alihankintaan, remontointiin, maalauspalveluihin tai muihin erikoistuneisiin tehtäviin.

Rakennusalan merkitys Suomen taloudelle

Rakennusala on merkittävä työllistäjä Suomessa. Sen lisäksi, että se luo suoria työpaikkoja rakennusalalla, sillä on välillisiä vaikutuksia muihin toimialoihin, kuten materiaalitoimittajiin, kuljetus- ja logistiikkayrityksiin sekä suunnittelu- ja konsultointipalveluihin.

Rakennusala vaikuttaa myös suoraan maan BKT:hen. Kun rakennusala kasvaa, se stimuloi talouskasvua, ja päinvastoin.

Rakennusalan tulevaisuudennäkymät

Suomen rakennusala kohtaa sekä mahdollisuuksia että haasteita tulevina vuosina. Väestön ikääntyminen ja urbanisaatio vaikuttavat rakennustarpeisiin, erityisesti asuntorakentamisen ja infrastruktuurin osalta. Tämä saattaa lisätä kysyntää sekä kaupunkialueiden uudisrakentamiselle että vanhojen rakennusten korjaamiselle.

Samalla rakennusala kohtaa paineita kestävyyden ja ympäristöystävällisyyden suhteen. Uudet teknologiat, kuten vihreä rakentaminen ja digitaaliset suunnittelu- ja rakennustekniikat, tarjoavat mahdollisuuksia tehokkaampaan ja ympäristöystävällisempään rakentamiseen.

Ainakin lyhyellä aikajänteellä rakennusala kärsii korko- ja kustannustason voimakkaasta noususta ja alaa uhkaa taantuma.

Rakennusalan erityispiirteet

Rakennusala eroaa monista muista toimialoista monella tavalla. Työ on usein projektiluontoista, mikä tarkoittaa epäsäännöllisiä työaikoja ja toisinaan myös työskentelyä vaihtelevissa sääolosuhteissa. Lisäksi rakennusalan TES (työehtosopimus) määrittelee monet alan työehdoista, kuten palkat, työajat ja lomat.

Rakennusalan työpaikat

rakennusalan työpaikat - kuvasa miehet rakennustöissä

Rakennustoimiala, joka sisältää sekä rakentamisen että rakennustuoteteollisuuden, työllistää Rakennusteollisuuden mukaan yhteensä noin 250 000 henkeä.

Pääurakoitsijat työllistävät rakennuskohteissaan noin kolmasosan työntekijöistä. Muut ovat aliurakoitsijoiden tai henkilöstövuokrausyritysten leivissä.

Työvoima rakennusalalla

Työllisten määrä rakennusalalla on noin 175 000–185 000 (2023). Tähän joukkoon lasketaan niin talonrakennuksen, infrastruktuurin rakentamisen kuin erikoisurakoinninkin parissa työskentelevät – sekä työntekijät että johtajat. Infrarakentaminen eli maa- ja vesirakentaminen puolestaan tarjoaa työtä suoraan 45 000–50 000 ihmiselle.

Lisäksi rakennusmateriaaliteollisuus on merkittävä työllistäjä, työllistäen noin 80 000 henkeä maassamme. Vaikka rakentamisen ala on tunnetusti suhdanneherkkä, työllisten määrä on säilynyt suhteellisen muuttumattomana, huolimatta rakentamisen volyymin laskusta vuosina 2012 ja 2013. On spekuloitu, että yksi syy tähän olisi veronumerorekisteri, joka on tuonut rakennusalalle lisää rekisteröityjä työntekijöitä.

Työttömyys rakennusalalla

Rakennusalalla työllisyys on kausittaista, ja työttömyysprosentti voi muuttua sekä talouden tilanteen että vuodenaikojen mukaan. Tyypillisesti työttömyys on korkeimmillaan vuoden ensimmäisten kuukausien aikana ja vähenee kohti kesää ja syksyä.

Rakennusalalla on myös rakenteellista työttömyyttä, mikä tarkoittaa, että jotkut työntekijät eivät löydä työtä edes talouden hyvinä aikoina. Syitä tähän voivat olla esimerkiksi työntekijän ikä, asuinpaikka tai koulutus.

Pienyritysten suuri määrä rakennusalalla

Rakennusalan työntekijöistä noin 100 000 on työntekijöitä, 35 000 toimihenkilöitä ja loput yrittäjiä. Rakennusala koostuu suurelta osin pienistä yrityksistä. Virallisesti rakennusalalla on 40 000–50 000 rekisteröityä yritystä, mutta aktiivisesti rakentamiseen keskittyneitä yrityksiä on alle 10 000. Luvut ovat vuodelta 2019.

Kansainväliset työntekijät rakennusalalla

Ulkomaisten työntekijöiden osuus on huomattava, erityisesti talonrakennusalalla, jossa heitä on keskimäärin yli viidennes. Viime aikoina ulkomaisten työntekijöiden määrän kasvu on kuitenkin hidastunut.

Rakentaminen osana suomalaista työmarkkinaa

Rakentamisen ja rakennetun ympäristön hoitamisen parissa työskentelee joka viides suomalainen. Kokonaisuudessaan näillä aloilla on noin 520 000 työntekijää, mikä tekee siitä Suomen suurimman työllistäjän.

Rakennusalan palkat

Rakennusteollisuudessa toimihenkilöiden palkkaus perustuu yleisesti kuukausipalkkaan, kun taas muut työntekijät saavat korvauksensa tunneittain. Alan minimipalkkaukset asetetaan työehtosopimuksen pohjalta.

Alueelliset tekijät sekä erilaiset työtehtävät vaikuttavat palkan määrään. Tarkka kuva rakennusalasta löytyy EK:n antamista palkkadatasta. Vuoden 2022 lopussa rakentamisen alalla keskituntiansio oli noin 20 euroa.

työntekijöiden keskiansioita eräillä aloilla, kuten rakennusalalla ja rakentamisessa, käppyrä

Minimiansiot rakennusalalla perustuvat työehtosopimukseen. Lue lisää rakennusalan työehtosopimuksista ja niiden merkityksestä alalla Rakennusteollisuuden sivuilta. 

Rakennusalalla käytetyt työehtosopimukset ovat niin kutsuttuja yleissitovia sopimuksia. Tämä merkitsee, että kaikkien työnantajien tulee noudattaa niitä, olivatpa he osa ammattiliittoa tai eivät. Tämän ansiosta rakennusteollisuuden työehdot ovat yhtenäisiä kaikille alalla toimiville.

Käänteinen ALV

käänteinen alv - kuvassa miehet läppärien kanssa

Rakennuspalveluiden arvonlisäverotusprosessissa otettiin käyttöön 1.4.2011 käännetty arvonlisäveromenettely. Mitä kummaa se oikein tarkoittaa?

Käännetyn arvonlisäveromenettelyn perusidea on, että kun aliurakoitsija tai alihankkija laskuttaa rakennuspalveluista, laskussa ei ole mukana arvonlisäveroa. On pääurakoitsijan tai palvelun ostajan vastuulla maksaa arvonlisävero saadusta palvelusta.

Kaikki aliurakoitsijat ja yritykset, jotka ovat osa aliurakointiketjua, laskuttavat palvelunsa pääurakoitsijoilta tai muilta aliurakoitsijoilta ilman ALV:tä. 

Käänteisen arvonlisäveron vähennysoikeus on samanlainen kuin normaalissakin arvonlisäverossa. Vähennysoikeus koskee hankintoja, jotka on tehty verollista liiketoimintaa varten.

Myyjä saa vähentää hankintoihinsa sisältyvät arvonlisäverot normaaliin tapaan, vaikka ostaja on palvelun myynnistä verovelvollinen.

Milloin käännettyä arvonlisäveromenettelyä käytetään?

Käänteinen ALV-menettely otetaan käyttöön ainoastaan, jos:

 • Palvelu on rakennuspalvelu tai sitä varten vuokrattua työvoimaa.
 • Palvelun ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka tarjoaa rakennuspalveluita tai vuokraa työvoimaa niihin ei-vain satunnaisesti.
 • Välittäjä, joka myy kyseisiä palveluita määritellyille elinkeinonharjoittajille, on myös mukana tässä järjestelmässä. Satunnaisesti rakennuspalveluja tarjoava elinkeinonharjoittaja ei voi kiertää tätä järjestelmää.

Rajoitukset ja poikkeukset

Käännettyä ALV-menettelyä ei käytetä, jos kyseessä on pelkkien materiaalien tai tavaroiden myynti. Mutta, jos yritys tarjoaa rakennuspalveluita pääasiassa sivutoimisesti, sääntö koskee myös heitä.

Jos yritys tarjoaa rakennuspalveluita muuten kuin satunnaisesti, sen täytyy noudattaa käännettyä ALV-menettelyä kaikissa hankkimissaan rakennuspalveluissa, vaikka palvelua ei myytäisikään eteenpäin. Esimerkiksi, jos yritys ostaa rakennuspalveluita oman toimistorakennuksensa tarpeisiin.

Käänteistä veronmaksuvelvollisuutta ei käytetä muun muassa näihin palveluihin:

 • viheralueiden istutus ja ylläpito
 • näytteiden otto, kairaukset, putkilinjojen tarkastukset, mittaroinnit, tarkistukset, arvioinnit
 • suunnittelupalvelut
 • rakennuskaluston lainaus ilman ohjaajaa tai käyttäjää
 • ulkotilojen siistiminen, kuten kadut, lentoterminaalit, aukiot ja puistot
 • liikennepalvelut
 • rakennusmateriaalien käsittely ja poisto
 • saastuneiden maa-alueiden käsittely
 • murskauksen tarjoaminen
 • metsäalueiden maankäsittely
 • kiinteistöjen hoitotehtävät työmailla, kuten lumen siirto pihasta (lumen poisto rakenteilla olevista rakennuksista kuuluu käänteisen veron piiriin)
 • viemärin huoltotoimenpiteet ja tarkistukset
 • takkojen ja ilmanvaihdon puhdistukset.

Lue lisää rakennusalan käänteisestä arvonlisäverosta Isoltan sivuilta: Mikä on rakennusalan käännetty verovelvollisuus ja milloin sitä käytetään?

Rakentamisen laatu

rakentamisen laatu - kuvassa mies taiteilee rakennuselementtien päällä

Laadukkaaseen rakentamiseen kuuluvat mahdollisimman virheetön työ, sulava rakennusprosessi sekä onnistunut yhteydenpito asiakkaaseen.

Rakentamisen laatu RALA ry tekee johdonmukaista laadun edistämistyötä. RALA ylläpitää pätevyysrekisteriä ja sertifioi rakennusyrityksiä. RALA-sertifikaatit ovat puolueettomien tahojen myöntämiä todisteita yritysten pätevyydestä ja luotettavuudesta.

Rakentamisen laadun nykytila

Suomen rakentamisen laatu on yleisesti ottaen korkea. Yritysten päämääränä on rakentaa ilman virheitä, ja esimerkiksi asuinrakentamisessa tämä saavutetaan usein Rakennusteollisuuden mukaan yli 80% todennäköisyydellä.

Silti joskus ilmenee laatupoikkeamia. Suurin osa niistä on nopeasti korjattavissa. Optimaalista olisi tehdä asiat oikein ensimmäisellä kerralla. Yleisiä korjaustarpeita ovat esimerkiksi parvekeovien ja ikkunoiden asennusongelmat, kuten säätö- ja tiivistysongelmat. Myös seinien maalipintoja ja halkeamia korjataan takuutyönä.

Monet tahot, kuten viranomaiset, tilaajat, suunnittelijat ja ylläpitäjät, vaikuttavat rakennusprojektin laatuun.

Virheiden syyt ovat moninaisia, mukaan lukien:

 • Epätäydelliset tiedot tilaajalta
 • Suunnitteluvirheet
 • Huonot materiaalivalinnat
 • Työvirheet työmaalla
 • Aikataulupaineet
 • Halvan hinnan korostaminen laadun kustannuksella
 • Huolto- ja käyttövirheet ylläpitovaiheessa.
 • Laadukkaan rakentamisen taustalla ovat kunnollinen koulutus, laadun toteuttamisen edellytykset sekä halu tehdä työ oikein ja hyvin.

Korjausrakentaminen

kuvassa rakennusalan korjausrakentamista

Systemaattinen kiinteistöjen hoito ja korjaustoimenpiteiden oikea ajoitus ovat keskeisiä rakennusten huoltamisessa, mutta näitä ei aina toteuteta riittävästi.

Korjausalan tarpeet kasvavat jatkuvasti. Sekä asuinrakennuksissa että liikenneinfrastruktuurissa korjaustoimenpiteiden tarve on Rakennusteollisuuden mukaan melkein kaksinkertaistunut, ja vesihuollon osalta tarve on jopa kolminkertaistunut.

Monissa paikoissa, kuten kunnissa, kerrostaloissa ja omakotitaloissa, kiinteistön huoltotavat ovat olleet puutteellisia. Huoltotoimien laiminlyönti voi johtaa pienistä haasteista suuriin komplikaatioihin, mikä tekee säästämisestä lopulta kalliimpaa.

Tulevaisuuden korjaushaasteet

Erityisesti asuinyhtiöissä odotetaan suurta korjausbuumia. Tulevina vuosina monien 1960- ja 1980-lukujen rakennusten on aika saada putkiremontti. Kun suuria korjauksia tehdään, olisi samalla viisasta parantaa asumisen laatua ja energiatehokkuutta, jotta rakennuksen energiankulutus voidaan optimoida.

VTT:n ja Tampereen ammattikorkeakoulun ASKO-mallin mukaisesti Suomessa sijaitsevien asuinrakennusten korjaustarve vuosille 2016–2025 on arviolta 9,4 miljardia euroa vuodessa. Tästä summasta suurimmat kaupungit vastaavat kolmasosasta. Suurin osa, noin 70%, johtuu normaalista kulumisesta, ikääntymisestä ja vahingoista. 23 % korjauksista on vuosittaista huoltoa ja alkuvaiheen vaurioiden korjausta, kun taas 7 % keskittyy kosteusvaurioiden ja esteettömyyden korjauksiin.

Mitä rakennusalan yrityksen kannattaa huomioida taloudellisesti epävakaina aikoina?

Lamaantunut talous lisää riskiä luottotappioista. Inflaatio, tiukentuva rahapolitiikka ja korkotason kohoaminen asettavat yritykset koetukselle. Konkurssien määrän kasvu heijastaa talouden tilaa, ja Intrumin tuore maksuviivetutkimus osoittaa konkurssien määrän olevan nyt huipussaan pitkään aikaan nähden. Yritysten maksukäytännöissä voi näkyä merkittäviä heilahteluja nopeastikin.

Menestyäkseen nykyisessä talousympäristössä yritysten on syytä keskittyä sekä liiketoimintansa tehostamiseen että riskien vähentämiseen.

Yrityksen tulevaisuuden päätösten kannalta oleelliset tiedot tulisi olla helposti saatavilla. Kannattavuuden reaaliaikainen seuranta ohjelmasta käsin helpottaa sekä lyhyen että pitkän tähtäimen suunnittelua ja on pohja rullaavalle kehittämiselle.

Yrittäjien kannattaa miettiä myös laskutusnopeutta. Lasku kannattaa aina lähettää heti, kun työ on valmis. Laskuta mieluummin vaikka useampi pienempi erä kuin jää odottamaan projektin tai työmaan lopullista valmistumista. Nykyään on myös paljon hyviä laskurahoitusratkaisuja tarjolla ja joissain tapauksissa laskun siirtäminen ulkopuoliselle taholle voi olla hyvä vaihtoehto. Yritys saa rahat tehdyistä töistä tilille heti ja rahat ovat saman tien käytettävissä yrityksen toimintaan.

Ota hyöty irti ohjelmiston ominaisuuksista ja kumppaneiden asiantuntemuksesta

Harvoin yksi ohjelma tai yksi asiantuntija ratkaisee kaikki yrityksen yksittäiset tarpeet. Ecomin kautta hoidat yrityksen käytännön toimintaa, laskutusta ja seuraat projekteja. Tiedot siirretään sujuvasti taloushallinnon ohjelmaan, jossa hoituu kirjanpito.

Tilitoimiston asiantuntija neuvoo talouslukujen tulkinnoissa, kun taas luotonhallinnan asiantuntijalta saat tietoa perintäkeinoista ja asiakkaidesi maksukyvystä ennen uutta kauppaa. Tärkeää on, että eri ohjelmat ja palvelut toimivat hyvin yhteen.

Ecom tarjoaa yrityksille hyvän ja nykyaikaisen ohjelmiston laskutukseen ja projektien hallintaan. Tärkeät lisäpalvelut, kuten muistutus- ja perintäpalvelut löytyvät ohjelmasta integroituna. Ecom ja Intrum yhdessä haluavat tukea yrityksiä ja tilitoimistoja. Meiltä löytyvät asiantuntijat vastaamaan yrittäjän kiperämpiinkin kysymyksiin.

Lue seuraavaksi artikkelimme: Kannattavuuden parantaminen: Kuinka saada yrityksen talous kuntoon ja riskit hallintaan